Opdrachten

OpdrachtenVervulde/lopende opdrachten bij gemeenten:

Onderwijshuisvesting:
 • Opstellen integrale huisvestingsplannen;
 • Opstellen jaarlijkse huisvestingsprogramma’s en – overzichten;
 • Advisering doordecentralisatie voortgezet onderwijs;
 • Opstellen doordecentralisatieovereenkomsten;
 • Opstellen huisvestingsverordeningen;
 • Projectleider nieuwbouw basisscholen / renovatie basisscholen;
 • Vertegenwoordigen gemeenten in beroeps- en arbitrageprocedures;
 • Inhoudelijke coaching beleidsmedewerkers onderwijshuisvesting.

 • Lokaal onderwijsbeleid:
  • Evalueren LEA-overlegstructuur en opzetten nieuwe overlegstructuur;
  • Opstellen Lokale Educatieve Agenda;
  • Opstellen peuterspeelzaalbeleid en VVE-beleid;
  • Opstellen brede school beleid;
  • Regionale afstemming volwasseneducatie;
  • Opstellen verordeningen materiële financiële gelijkstelling;
  • Opzet onderwijs voor asielzoekersleerlingen;
  • Inhoudelijke coaching beleidsmedewerkers onderwijs.

  • Overig:
   • Vertegenwoordigen van gemeente in een regionale besturenfusie openbaar onderwijs;
   • Invulling toezichthoudende rol van gemeente op het verzelfstandigde openbaar onderwijs;
   • Projectleider verzelfstandiging/bestuursoverdracht openbaar onderwijs;
   • Bemiddeling bij vastgelopen communicatie tussen gemeente en schoolbesturen;
   • Beantwoording vragen van gemeenten via Helpdesk Ruimte-OK;
   • Verrichten van maatwerkopdrachten voor Ruimte-OK.Vervulde/lopende opdrachten bij scholen en schoolbesturen:

 • Opstellen onderwijspersoneelsbeleidsplan;
 • Inhoudelijke coaching van een directeur voor basisonderwijs;
 • Advisering algemeen directeur ten aanzien van onderwijshuisvesting;
 • Opstellen schoolbestuurlijk beleidsplan onderwijshuisvesting;
 • Advisering directies over onderwijshuisvesting;
 • Begeleiding schoolbestuur bij de werving en selectie van een nieuwe directeur;
 • Advisering schoolbestuur over instandhouding en bekostiging scholen;
 • Advisering schoolbestuur over invoering wet “Goed onderwijs, goed bestuur”;
 • Advisering schoolbestuur over krimp;
 • Advisering Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School bij bestuurlijke inrichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs;
 • Beantwoording vragen van scholen/schoolbesturen via Helpdesk Ruimte-OK;
 • Verrichten van maatwerkopdrachten voor Ruimte-OK.